New Jesus Christ Plus Nothing Equals To Everything - Ghomala Translation

[Ghomala Translation] Jesus Christ Plus Nothing Equals To Everything

JC0EverthingGhomala

Krǐsto tə nwəsí « N da tə kúŋ nə́yâp tʉ̌m nə̂sɔmywə̂dyəʼ, tə nê daʼ Yésó Krǐsto, yə pú lə kwetə é nə̂ bɛnyə pɛnyə lə » (ESV) «Gaə̌cəŋtə sɛ́jɔ́gaə́ywə́yə ǎ wə́shə́ŋ gaə̂jáp tʉ́m nə́â bə́Yěsó Krǐstò, bə e lě mpfʉ́ nə́bɛnyə pɛnyə.» (PHI) «Ŋ ka píŋ sɔmywə̂dyəʼ kwaʼ nyə́nyɔ́tə á twɔ́k páʼ Yésô bə́byányə́bíŋ bə́ntê mo ntʉ́m jʉ́m, bə e lě mpfʉ́nə́thə̂yɔ́kpə áá.» (VOI) 1 Koríŋtò 2.2

Ǎ twɔ́k gûʼ 2 000 páʼ Cyəpɔ lə cǐ mo də́é gə́shwiŋkʉɔ e, gaə́é sɔ́ʼ shyanyə Ghɔmsí bí pɔmnəŋ nə́yə bɔ̂wɔ̌dzʉ́lə. Mo yəŋ yə e lə̂də nə́e pâʼ «mo ntʉ́m Krǐsto» á lə̂bə ě ghə ŋkʉɔ bə a fə́bî Cyəpɔ Yésó Krísto. Ŋkʉɔ yəŋ yə â bə́Ghɔmsí á tə̂bə́ywə́pú pə́mɔktə mɔktə pə́, â bə́nwə nyə́nyɔ́bə́fə́bî Sǐ.

No reward points for this product.


$0.00

Reviews

Write a review

[Ghomala Translation] Jesus Christ Plus Nothing Equals To Everything

[Ghomala Translation] Jesus Christ Plus Nothing Equals To Everything

Krǐsto tə nwəsí « N da tə kúŋ nə́yâp tʉ̌m nə̂sɔmywə̂dyəʼ, tə nê daʼ Yésó Krǐsto, yə pú lə kwetə é nə̂ bɛnyə pɛnyə lə » (ESV) «Gaə̌cəŋtə sɛ́jɔ́gaə́ywə́yə ǎ wə́shə́ŋ gaə̂jáp tʉ́m nə́â bə́Yěsó Krǐstò, bə e lě mpfʉ́ nə́bɛnyə pɛnyə.» (PHI) «Ŋ ka píŋ sɔmywə̂dyəʼ kwaʼ nyə́nyɔ́tə á twɔ́k páʼ Yésô bə́byányə́bíŋ bə́ntê mo ntʉ́m jʉ́m, bə e lě mpfʉ́nə́thə̂yɔ́kpə áá.» (VOI) 1 Koríŋtò 2.2

Ǎ twɔ́k gûʼ 2 000 páʼ Cyəpɔ lə cǐ mo də́é gə́shwiŋkʉɔ e, gaə́é sɔ́ʼ shyanyə Ghɔmsí bí pɔmnəŋ nə́yə bɔ̂wɔ̌dzʉ́lə. Mo yəŋ yə e lə̂də nə́e pâʼ «mo ntʉ́m Krǐsto» á lə̂bə ě ghə ŋkʉɔ bə a fə́bî Cyəpɔ Yésó Krísto. Ŋkʉɔ yəŋ yə â bə́Ghɔmsí á tə̂bə́ywə́pú pə́mɔktə mɔktə pə́, â bə́nwə nyə́nyɔ́bə́fə́bî Sǐ.

Customers who bought this product also bought: