(Kinyarwanda Version ) Jesus Christ Plus Nothing Equals Everything

JesusChrist_01

Ubutumwa bwiza bushingiye kubyo Yesu yagukoreye k’umusaraba. Ubwenge bw’lmana buhishurirwa muri Kristo kuburyo Kristo yahindutse icyo waricyo muburyo bw’Umwuka, nuko rero Imana yamurebaga nkuko yaba ireba wowe. Ku’musaraba Yesu yahindutse nkaho ari wowe akorerwa ibyo wari ukwiriye gukorerwa hanyuma ibyo yakoze bikubarwaho birakwitirirwa nkaho ari ibyawe.

Muri iki igitabo nubwo ari gito ariko gikubiyemo ubusobanuro bw’imbitse bw’ubutumwa bwiza nk’uko bwahishuriwe Intumwa Pawulo

No reward points for this product.


$0.00

Reviews

Write a review

(Kinyarwanda Version ) Jesus Christ Plus Nothing Equals Everything

(Kinyarwanda Version ) Jesus Christ Plus Nothing Equals Everything

Ubutumwa bwiza bushingiye kubyo Yesu yagukoreye k’umusaraba. Ubwenge bw’lmana buhishurirwa muri Kristo kuburyo Kristo yahindutse icyo waricyo muburyo bw’Umwuka, nuko rero Imana yamurebaga nkuko yaba ireba wowe. Ku’musaraba Yesu yahindutse nkaho ari wowe akorerwa ibyo wari ukwiriye gukorerwa hanyuma ibyo yakoze bikubarwaho birakwitirirwa nkaho ari ibyawe.

Muri iki igitabo nubwo ari gito ariko gikubiyemo ubusobanuro bw’imbitse bw’ubutumwa bwiza nk’uko bwahishuriwe Intumwa Pawulo

Customers who bought this product also bought: