GIFTS There are 8 products.

Showing 1 - 8 of 8 items
 • The tension between affirmation and experience in the life of many Christians is a proof of no establishment. In this classic teaching, you will encounter the fullness of Christ and be established in Him as you learn of what is already true about you in Christ

  $0.00
  Online only
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  Krǐsto tə nwəsí « N da tə kúŋ nə́yâp tʉ̌m nə̂sɔmywə̂dyəʼ, tə nê daʼ Yésó Krǐsto, yə pú lə kwetə é nə̂ bɛnyə pɛnyə lə » (ESV) «Gaə̌cəŋtə sɛ́jɔ́gaə́ywə́yə ǎ wə́shə́ŋ gaə̂jáp tʉ́m nə́â bə́Yěsó Krǐstò, bə e lě mpfʉ́ nə́bɛnyə pɛnyə.» (PHI) «Ŋ ka píŋ sɔmywə̂dyəʼ kwaʼ nyə́nyɔ́tə á twɔ́k páʼ Yésô bə́byányə́bíŋ bə́ntê mo ntʉ́m jʉ́m, bə e...

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  Yesu Kristo + 0 = Mese Busise la peña “Ebanja na nongi bedomsedi o si bia to lambo dipepe oteten añu, bukate Yesu Kristo, na Yesu Kristo nu bomabele o mbasa” 1 Korinto 2 :2 (ESV) Sango Yesu to buña a si boli lambo epasi. Ponda te a mabole nde nje a ma boteano. To moto a titina a wele bata lambo o nje a ma bolano oñol’añu: ye nde ebolo e dom, ebolo e...

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  The Gospel is intricately related with what Christ did for you at the cross. In it the genius of God is revealed in that Christ became exactly what you were in spirit, so that God viewed him as being you. At the cross, Christ was identified and treated as you and what he did there has been accredited into your account and attributed as your own. Find in...

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  L’évangile ne peut pas étre dissocié de ce que Christ a fait pour vous à la croix. Dans cet acte, le génie de Dieu se révèle par le fait que Christ est devenu exactement ce que vous étiez en esprit, au point où Dieu L’a vu comme vous. A la croix, Christ s’est identifié, traité en tant que vous et ce qu’ll y a fait vous a été accrédité et attribué. Trouvez...

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  Das Evangelium ist untrennbar verbunden mit dem am Kreuz vollbrachten Erlösungswerk Jesu Christi. Gottes unfassbare Weisheit zeigt sich darin, dass Christus Mensch geworden ist wie wir; deshalb hat Gott sein Leiden und Sterben um unserer Sünde willen so akzeptiert, als wären wir selber gestorben. Am Kreuz litt Christus, als wäre er wir gewesen, an unserer...

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  Ubutumwa bwiza bushingiye kubyo Yesu yagukoreye k’umusaraba. Ubwenge bw’lmana buhishurirwa muri Kristo kuburyo Kristo yahindutse icyo waricyo muburyo bw’Umwuka, nuko rero Imana yamurebaga nkuko yaba ireba wowe. Ku’musaraba Yesu yahindutse nkaho ari wowe akorerwa ibyo wari ukwiriye gukorerwa hanyuma ibyo yakoze bikubarwaho birakwitirirwa nkaho ari ibyawe....

  $0.00
  In Stock
 • Quick view
  $0.00 In Stock

  There are those who have Christ living in them, who are in Christ, but Christ is of no profit to them. They have not experienced the fullness of salvation in Christ in their day to day living.  This is because although they have Christ in them, He has not profited them; He has no effect in their lives. Why? Because they have not yet lost religion; they...

  $0.00
  In Stock
Showing 1 - 8 of 8 items